Kommentarer til avisklippene (gjengitt nederst)

To interessante bigeskjefter som var en del av Peders virke dukket opp da jeg søkte på "Schyberg" på Nasjonalbibliotekets nettside (nb.no). Der ligger en rekke avisårganger fra 1800-tallet inne. Der kom det for det første fram jevnlige annonser som viste at Peder også drev som pianostemmer.

Den første annonsen jeg fant fra ham for pianostemming sto i Christiania Intelligentssedler 1828, og slike annonser dukket opp jevnlig framover ihvertfall til 1847. F.eks. sto det i Morgenbladet 19. mai 1832:

"Pianoforte-Stemming
Undertegnede modtager herefter, som forhen, Claveerstemming for billig Betaling, enten for Aaret eller for en enkelt Gang, alt efter Vedkommendes Ønske; tillige bemærkes, at jeg er forsynet med gode Berlinske Strenge.
P. Schyberg, boende i Weas forrige Gaard paa Grønland."

Det dukket også opp en mengde annonser der Peder selger klaver-instrumenter ("huusorgel", "claver", "pianoforte", "piano"). Det var altfor mange til at det kunne være snakk om at han byttet ut instrumenter han hadde hatt til eget bruk og videresolgte dem.

Totalt ble innpå 100 instrumenter funnet til salgs eller leie ved gjennomgang av annonsene fra 1825 fram til han dør i 1856. (Alle annonsene er skrevet av nedenfor. Har talt tre når det er annonsert med uspesifisert antall, kommet til 88.) Annonsene sto i datidens viktige hovedstadsaviser: Christiania Intelligentssedler, Den Constitusjonelle eller Morgenbladet. Antakelig var det i virkeligheten enda en del flere instrumenter som ble omsatt, siden det antakelig mangler noen avisårganger på nb.no.

Dette viser at Peder må ha drevet en virksomhet med å videreselge brukte instrumenter, sikkert mot betaling eller provisjon. Ofte brukes uttrykket at instrumenter er "indsat hos" ham.

Den første annonsen er fra 1825, og det er annonser helt fram mot 1856 da han dør. Det er også en annonse to måneder etter at han er død - "Et smukt og godt Pianoforte sælges for 75 Spd. hos Schyberg, paa Grønland." Kanskje er dette et av instrumentene som Peder selv brukte og som familien ikke lengre trengte etter at han var død.

I annonsene skilles det mellom "Claveer" og "Pianoforte". Basert på P. A. Kjedsbergs historiebok om "Piano i Norge", antar jeg at "Claveer" var det vi idag kaller klavikord og "Pianoforte" var det vi nå kaller taffelpiano (eng. "square piano"). Klavikord er et enklere instrument med mindre volum, både klangmessig og i størrelse, enn instrumentene av piano-type. Av de siste var det taffelpianoet med strengene "på tvers" parallellt med klaviaturet som var mest populært til hjemme-bruk. Instrumenter med strengene vinkelrett på klaviaturet (lignende et flygel) var mindre brukt, og mer til større lokaler og konserter, som flygler idag.

Det nevnes et "Claver" fra O. J. Tiefenbrunn i en av annonsene. Han er kjent for å ha bygd klavikorder. Beethoven skal ha hatt et klavikord fra ham, og likedan O.A. Lindeman, se her (det siste nå på Ringve musikkhistorisk museum).

Setter vi opp annonsene i kronologisk rekkefølge, får vi et bilde av hvordan instrumentomsetningen endret seg i tid med utviklingen av instrumenter. I begynnelsen omsettes både klavikorder ("claverer") og taffelpianoer ("pianoforter"), men etterhvert blir det lengre mellom klavikordene som omsettes, og den siste annonsen for et klavikord er fra 1842. Deretter omsettes bare taffelpianoer ("pianoforter") en periode.

Fra 1854 begynner ordet "piano" å bli tatt i bruk i annonsene, og i starten av samme år er nevnt et "opretstaaende pianoforte". Det er sannsynlig at det er da de opprettstående instrumentene kommer inn, altså det vi kaller piano idag (eng. "upright piano" eller "cabinet piano"), og de overtar etterhvert for taffelpianoene.

Peders virksomhet må altså ha vært mer mangfoldig enn "bare" organist, dette må ha hjulpet ham økonomisk, og han må ha fått et stort kontaktnett gjennom denne virksomheten. Han må også ha fått god kjennskap til ulike instrumenttyper og deres kvaliteter. I Morgenbladet 17. april 1851 nevnes det at han har gitt ekspert-uttalelse i en tvist om kvaliteten på et arbeid utført av en orgelbygger Brantseg på et orgel på Kongsberg.

Jeg har spurt meg om hvorfor flere av Peders sønner hadde interesser i retning av handel og økonomi og ingen av dem ble musikere. Kanskje en del av svaret ligger i at de så denne handelsdelen av Peders virksomhet. Handel ga nok også atskillig større sikkerhet for arbeid for dem i Christiania enn musikeryrket ville gitt.


 Familiens bosteder

Går vi gjennom annonsene kronologisk, hjelper det til å fylle inn vårt bilde av hvor Peder bodde opp gjennom årene. Vi har allerede nevnt i hovedartikkelen at Peder bodde hos Gunder Krabel Christiania i 1822 (muligens i Saugbank gaden no 179), og må ha flyttet fra Christiania til Grønland en gang mellom 1822 og 1825.

Deretter kan vi notere følgende bosteder på Grønland ut fra annonsene:

  • Feb 1825 - Mar 1828: Kobbersmed Weas gård på Grønland
  • Des 1828 - Jan 1829: Gården "No. 23 Litr. B" på Grønland
  • Nov 1829 - Jan 1830: Controlleur Møglestues gård på Grønland
  • Jun 1831 - Mai 1832: Kobbersmed Weas forrige gård på Grønland
  • Des 1833 og utover: Grønland nr 7
Siden han oppgir å bo i Kobbersmed Weas gård både før og etter de korte tidsperiodene da addressene "Gården No 23" og "Controlleur Møglestues gård" er oppgitt, kan man spørre seg om en eller begge av disse andre addressene faktisk er samme sted. Kanskje forskjellige betegnelser ble brukt ut fra varierende erfaring med hva som hjalp folk best til å finne fram, ettersom kobbersmeden tydeligvis flyttet ut. Vi ser videre at familien må ha flyttet til Grønland nr 7 en gang mellom mai 1832 og desember 1833.

 Avisannonsene gjengitt i kronologisk rekkefølge:

Christiania Intelligentssedler 1825.02.21:
"Et Claveer paa 5 1/2 Octav er tilkjøbs hos Organist Schyberg, logerende hos Kobberslagermester Vea paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1826.01.14:
"Et godt pianoforte paa 6 Octav i simpel Kasse med Elfenbeens Claviatur, er tilkjøbs for 65 Spd. Det anmærkes: at der, om forlanges, kan gives nogen Henstand, efter Overeenskomst, hos Organist Schyberg, logerer hos Kobberslagermester Wea paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1826.06.17:
"Et godt Pianoforte i Mahogni- kasse paa 5 1/2 Octav er tilkjøbs for 70 Spd hos Organist Schyberg, i kobbersmed Weas Gaard paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1828.01.03 under overskrift "Claveer- Stemming":
"Da Adskillige have yttret det Ønske, at erholde Aarsstemming, saa kan samme nu erholdes, naar Vedkommende ville behage i denne Maaned at melde sig i mit Logie hos Kobbersmed Wea paa Grønland. P. Schyberg."

Christiania Intelligentssedler 1828.02.07:
"Et nyt og godt Pianoforte med Elfenbeens Claviatur, 6 Octavers, i Birketræes Kasse, er tilkjøbs for 55 Spd. hos Organist Schyberg, boende hos kobbersmed Wea paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1828.03.20:
"Et godt Claveer paa 5 1/2 Octav er tilkjøbs, eller i Mangel af Salg, tilleie, hos Organist Schyberg, boende hos Kobbsersmed Wea paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1828.12.18:
"Et Pianoforte paa 5 1/2 Octav er tilkjøbs for billig Priis hos Organist Schyberg i Gaarden No. 23 Litr. B paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1829.01.17:
"Et godt Pianoforte paa 5 1/2 Octav med Elfenbeens Claviatur er tilkjøbs for meget billig Priis hos Organist Schyberg i Gaarden No. 23 Litr. B paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1829.11.10:
"Et Pianoforte i Mahogni-Kasse er indsat til Salg for billig Priis hos Organist Schyberg boende i Controlleur Møglestues Gaard paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1830.01.18:
"Et lille Huusorgel og et Contra F Claveer, begge Dele i brugbar Stand, er i Mangel af Plads tilkjøbs of yderst billig Priis hos Organist Schyberg, boende i Controlleur Møglestues Gaard paa Grønland".

Christiania Intelligentssedler 1831.06.14.
"Et nyt og godt 6 Octavers Pianoforte. samt et godt Claveer paa 5 1/2 Octav, er tilkiøbs for billige Priser hos Organist Schyberg. boende i forrige Kobbersmed Weas Gaard paa Grønland".

Christiania Intelligentssedler 1831.08.24:
"Et Udmærket godt Klaveer paa 5 1/2 Octav, af den berømte Otto Joachim Tiefenbrunns Arbeide, er indsat til Salg for billig Priis hos Organist Schyberg, boende i Kobbersmed Weas forrige Gaard paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1831.09.10:
"Et godt Contra F Claveer er indsat til Salg for 11 Spd. hos Organist Schyberg paa Grønland. Sammesteds anvises et godt Claveer tilleie".

Christiania Intelligentssedler 1831.11.18:
"Undertegnede er tilkjøbs et godt Kontra F. Claveer; tillige Information paa samme erholdes for moderat betaling. P. Schyberg." (Her må "Information" tolkes som undervisning.)

Christiania Intelligentssedler 1831.11.25:
"Hos Undertegnede ere tvende gode Claverer paa 5 og 5 1/2 Octaver tilkjøbs for meget billige Priser, samt et 5 Octavers Fortepiano tilleie for 4 Mk. maanedlig. P. Schyberg, boende i Kobbersmed Weas forrige Gaard paa Grønland."

Morgenbladet 1832.05.19:
"Pianoforte-Stemning. Undertegnede modtager herefter, som forhen, Claveerstemming for billig Betaling, enten for Aaret eller for en enkelt Gang, alt efter Vedkommendes Ønske; tillige bemærkes, at jeg er forsynet med gode Berlinske Strenge. P. Schyberg, boende i Weas forrige Gaard paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1833.12.17:
"Et godt 6 Octavers Pianoforte er tilkjøbs for 45 Spd. hos Organist Schyberg i huset No. 7 paa Grønland. Til Lettelse for Kjøberen kan og efter Overenskomst byttes imod et godt Klaveer, eller i Mangel deraf, gives Henstand med ende 1 af Betalingen."

Morgenbladet 1835.01.09:
"Et nyt 6 Octavers Pianoforte i malet Kasse med Elfenbeens Claviatur, for hvis varige Godhed indestaaes, er tilkjøbs for 55 Spd. hos Schyberg, boende i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1836.07.16:
"Organist Schyberg, boende i Gaarden No. 7 paa Grønland, har gode Claverer tilsalgs til forskjellige Priser."

Morgenbladet 1836.08.19:
"Et godt Claveer i Mahogni-Kasse er tilkjøbs for yderst billig Pris hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1837.11.16:
"Et nyt og godt 6 Octavers Pianoforte er tilkjøbs for 60 Spd. hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1838.01.24:
"Pianofortostemming tilbyes, saavel for enkelt Gang, som for hele Aaret; man behager at melde sig d. M. i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1839.01.19 med overskrift "Pianofortestemming":
"Aarsstemming, saavelsom for en enkelt Gang, kan erholdes af Undertegnede. De, som ønsker det første, vilbehage i denne Maaned at Melde sig i min Bolig No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1839.07.02:
"Claverer ere tilsalgs og tilleie hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1839.09.19:
"Et gammelt, men brugbart, 6 Octavers Pianoforte er indsat til Salg for yderst billig Priis hos Organist Schyberg, boende i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1839.09.28:
"Et pianoforte er tilleie hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1839.11.05:
"Et brugbart 6 Octavers Pianoforte er tilkjøbs for 15 Spd., samt et 5 1/2 Octaverd Do. tilleie hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Den Constitusjonelle 1840.06.13:
"Et godt 6 Octavers Claveer er tilkjøbs for 16 Spd. hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1840.06.18:
"Et udmærket godt Claveer, henved 5 1/2 Octav, men en sjelden stærk og fyldig Tone, er tilkjøbs hos Organist Schyberg i Goorden No. 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1840.07.01:
"Et pianoforte er tilleie hos Organist Schyberg, boende i Gaarden No.7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1840.08.28:
"Et godt Pianoforte i Mahogny Kasse er tilkjøbs for 50 Spd. hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1840.10.27:
"Et godt Klaveer er indsat tilsalg for 5 Spd. Hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1840.11.19 med overskrift "Pianoforte og Claverer":
"Et godt Pianoforte i vakker MahogniKasse er tilkjøbs for 40 Spd., samt gode Claverer, særdeles tjenlige for Begyndere, ere tilkjøbs for 15, 10 og 5 Spd. hos Organist Schyberg, boende i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1842.01.15:
"Et Pianoforte og et Klaveer er til billig Priis indsat til Salg hos Organist Schyberg paa Grønland."

Den Constitusjonelle 1842.02.21 under overskrift "Pianoforte-Stemming":
"Da jeg har bragt i Erfaring, at Flere ere iden Formening, at jeg ei længere stemmer Pianoforter, skylder jeg mig selv at erklære, at jeg fremdeles stemmer og bestrenger Pianofortoer og Claverer, ligesom jeg og modtager Aarsstemming. Organist Schyberg, boende i Gaarden No. 7 paa Grønland lige over for Tharaldsen."

Morgenbladet 1842.08.19:
"Et brugt med godt 6 Oktavers Pianoforte i Birketræeskasse er tilkjøbs for 35 Spd. hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1842.08.26:
"Pianoforter paa 6 og 5 1/2 Octav er tilsalgs for billige Priser hos Organist Schyberg."

Morgenbladet 1842.10.05:
"Et godt Pianoforte, 6 Oktaver, i Birketræeskasse, er billig tilkjøbs hos Organist Schyberg."

Den Constitusjonelle 1842.11.01:
"To gode 6 Octavers Pianofortoer, det ene i Birk, det Andet i Mahognie Kasse, ere yderst billige tilsalgs hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1843.01.06:
"Et 6 Oktavers Pianoforte i Mahognikasse og et ditto i Birk er tilkjøbs for meget billig Priis hos Organist Schyberg paa Grønland; det bemærkes, at der og kan efter Overeenskomst byttes imod et godt Klaveer."

Morgenbladet 1843.02.06:
"Et simpelt men solid og godt 6 Oktavers Pianoforte er tilsalgs mod kontant Betaling. Organist Schyberg paa Grønland anviser."

Morgenbladet 1843.03.10:
"Et brugt med godt 6 oktaves Pianoforte er indsat tilsalgs hos Organist Schyberg for 25 Spd."

Christiania Intelligentssedler 1843.07.19:
"Undertegnede stemmer og bestrænger Pianoforter; ligeledes tilbydes Aarsstemming. De, der ønske det sidste, behager at melde sig i min Bopæl No. 8 paa Grønland, inden denne Maaneds Udgang. Schyberg."

Christiania Intelligentssedler 1843.08.01:
"Et godt 6 Octavers Pianoforte i Mahognikasse er indsat tilsalgs for 50 Spd. hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland.

Morgenbladet 1844.06.10:
"Pianoforter, brugte men gode, paa 5 1/2 og 6 Oktaver, ere yderst billige tilsalg hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1844.07.23:
"Et brugt men godt og durablet 6 oktaves Pianoforte i Mahognikasse er indsat tilsalgs for billig Priis hos Organist Schyberg i huset No 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1844.08.31:
"Et brugt, men godt Lubecker-pianoforte, der har vakkre, rene og fyldige Toner og holder godt Stemning, er tilsalgs for 65 Spd. hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1846.10.28:
"Et godt, brugt 6 oktavers Pianoforte er tilsalgs hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1847.07.17:
"Pianofortestemming præsteres af Undertegnede, og forbinder jeg mig til ikke at fordærve Instrumenterne ved Skruning og Strængepaasætning. Aarsstemming kan også erholdes, naar man melder sig i denne Maaned. Grønland No. 7 den 17de Juli 1847. Schyberg."

Morgenbladet 1847.08.27:
"Brugte 6 Oktavers Pianoforter til 20, 25 og 30 Spd. er tilkjøbs hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1847.10.19:
"Et brugt, men godt 6oktavs engelsk Pianoforte er tilkjøbs for 50 Spd. hos Organist Schyberg."

Morgenbladet 1847.11.06 med overskrift "Pianoforte":
"Atter ere brugte gode Pianoforter billig tilkjøbs hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1847.11.30:
"Et godt brugt 6oktavers Pianoforte er tilkjøbs for 50 Spd. hos Organist Schyberg i Gaarden No. 7 paa Grønland."

Morgenbladet 1850.12.09:
"Organist Schyberg har at bortleie et Pianoforte til 1 Spd. Maandelig."

Morgenbladet 1851.10.27 overskrift Pianoforte":
"Et brugt men godt engelsk 6 oktaves Pianoforte er yderst billig tilkjøbs hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1851.11.11 med overskrift "Pianoforte":
"Atter er et 6 oktaves Pianoforte tilkjøbs for yderst billig Priis hos Organist Schyberg paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1852.06.19 under overskrift "Pianoforte":
"Et godt 6 3/4 octavers Pianoforte er tilkjøbs for moderat Priis hos Organist Schyberg pa Grønland."

Morgenbladet 1852.08.31 med overskrift "Pianoforte":
"Et godt nyt 6 3/4 oktavers Pianoforte, for hivs godhed garanteres, er tilsalgs for billig Priis hos Kjøbmand Schyberg i Nedre-Slotsgade."

Morgenbladet 1852.11.01 overskrift Pianoforte:
"Et brugt engelsk Pianoforte, der holder Stemme, er billig tilkjøbs hos Kjøbmand Schyberg, nedre Slotsgade No. 13."

Morgenbladet 1853.01.30 og 1853.04.06 med overskrift "Pianoforte":
"Et godt nyt 6 3/4 oktavers Pianoforte staar tilsalgs hos Thorst. Schyberg hos Nedre-Slotsgade."

Morgenbladet 1853.05.01:
"Et Fortepiano anvises tilleie af Kjøbmand T. Schyberg."

Morgenbladet 1853.07.14 overskrift "Pianoforte":
"Et nyt og godt Pianoforte er billig tilkjøbs hos organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1853.08.03 med overskrift "Pianoforte":
"Et brugt men godt Pianoforte er tilkjøbs for 40 Spd hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1853.10.29 med overskrift Pianoforte:
"Et brugt 6 oktavers Pianoforte er indsat tilsalgs for 30 Spd. hos Organist Schyberg."

Morgenbladet 1854.01.20 overskrift Pianoforte:
"Et godt 6 3/4 oktavers opretstaaende Pianoforte er indsat tilsalgs for billig Priis hos Organist Schyberg pa Grønland."

Morgenbladet 1854.04.20 overskrift "Pianoforter":
"Nye og brugte gode Pianoforter er meget billig tilsalgs hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1854.06.21:
"Et opretstaaende Piano er indsat for billig Priis, samt et tafelformigt brugt, med godt Piano er billig tilsalgs hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1854.XX.XX:
"Et godt 6 3/4 Oktavers Piano er indsat til salg hod Thr. Schyberg, Volfs Gaarde i Øvre-Vognmandsgade."

Morgenbladet 1854.07.19 med overskrift "Pianoforte":
"Et godt 6 3/4 oktavers Piano er indsat tilsalgs for meget billig Priis hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1855.02.07:
"Et godt 6 3/4 Oktavers Pianoforte er indsat til Salg hos Th. Schyberg, No 17 øvre Vognmandsgade."

Morgenbladet 1855.06.19:
"Et brugt men godt 6 oktavers Piano er tilkjøbs for 40 Spd hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1855.08.25:
"Et brugt, men godt 6 oktavers Pianoforte er indsat tilsalgs for 60 Spd. hos Organist Schyberg paa Grønland."

Morgenbladet 1855.12.29 overskrift Pianoforte:
"Et brugt men godt 5 Oktavers Lubecker Piano er billig tilsalgs hos Organist Schyberg paa Grønland."

Christiania Intelligentssedler 1855.12.04:
"Et godt 6 Oktavers Piano er indsat tilsalgs for billig Priis hos Organist Schyberg paa Grønland."

MERK: Peder døde 21. September 1856.

Morgenbladet 1856.11.19 med overskrift "Pianoforte":
"Et smukt og godt Pianoforte sælges for 75 Spd. hos Schyberg, paa Grønland."