Noen kilder til gårdshistorien for Nedre Skyberg, Ringsaker

Folk på Skyberg fram mot 1700-tallet

Skyberg og mennesker med tilknytning til gården er nevnt en rekke ganger fra 1300- og fram til 1700-tallet. Her er noe informasjon bl.a. fra kilder som ligger ute på Hedmark Slektshistorielags sider, samt sammendrag av noen skifter fra Statsarkivet i Hamar som Lars Ove Wangensteen velvilligst har avfotografert for meg. Jeg har også listet opp kilder/informasjon nevnt i diskusjon om Skyberg på Digitalarkivet. Materialet er ordnet kronologisk. Men det er altfor sparsomt til at man kan gi noen fullstendig beretning om eierrekken på gården og om slektsskapsforhold. Det er sikkert mulig å finne ut mer ved å studere mer skiftemateriale og andre dokumenter.

Hedemarkens Gjengjerd 1528: Dette er etter det jeg har forstått en slags skatteliste. Her nevnes "Tordt paa Skiberg".

En "Tord Skyberg siwthie aar gammell", som kan være samme person, nevnes også i et dokument fra 20. desember 1534, som en av flere "menn av alder" som representerer allmuen fra flere deler av Ringsaker og kunngjør vitneprov om fiskerettigheter.

Besegling av Kristian IVs hylding i 1591: Oluf Skybbergh er en av de 12 lagrettesmenn fra Ringsaker som besegler Kristian IVs hylding i 1591. R. Nedrud opplyser i webdebatten at seglet viser "Oluf S Skyberg".

Hylding i 1610: Ouden Skyberig er med som besegler ved hyldinga i 1610 (Prins Kristian V). R. Nedrud opplyser i webdebatten at seglet viser at Ouden Skyberg har patronymikon som starter på O.

Oppland lagtingsprotokoll nr. I 1611-1613: I 1613 er Ouden Skyberg og Amon Skyberg nevnt blant "Niells Thiøstellsens Arfuinger". (Nils Tjøstelsen skal ha vært sogneprest i Hallvardskirken i Oslo, og hans slektsbakgrunn har vært oppe i litteratur og nettdebatter.) 4. juni samme år er Ouden Skyberg lagrettemann i to saker på Hamar Lagting. (Se transkribert protokoll, s. 675, 677 og 685.)

Landskatten 1612: Dette er en skatteliste, og der er Oudenn Schyberig oppført blant de som har skattet eller "ODELLS BØNNDER som haffuer skattett Aff deeris Lanndschylldzs Jnndkomst Och iche er lagt vdj Læg". Knud Schyberig er ført blant "Thienniste drenge for fulld Lønn thiennende".

Odelsjordeboken av 1615: "Skyebergh" er registrert som skattemessig "full" gård med innehaver Oudenn. I tillegg er det ført at han "eiger i Jensrud 1 hud, wdj Wremb 1 ½ hud och 2 schind i Kius ødegaard".

Odelsjordeboken av 1624: Oudenn Skyberrig er nevnt som lagrettemann. I tillegg er det nevnt følgende eiendomsforhold: "Oudenn Skyberrig: __ i Jennsrudtt i Ringx Ager Odell ½ Hudt, panttegodzs ½ Hudt, wdj Kiuffs paa Rin 2 skindt. Amund Skyberrig: __ i Weeom i Øyer prestegielldt Odell 1 hudt 4 ½ schindt."

Fogdenes sakefallsregnskap for Hedemarken 1610-1635: Her er personer fra Skyberg nevnt i forbindelse med dommer ved flere anledninger:

  • 1610-1611: "Amund Skyberig for Sigri Andersdatter hannd besoug, Daller 6."
  • 1613-14: Oudenn Schyberrig er sammen med en rekke andre dømt til "att giffue 1 m. søllff, for dennum fattis tesacher till senniste Waabenting, er Daller 10½."
  • 1616-17: Ouden Skyberig er sammen med en rekke andre dømt " Annammed aff effterneffnte mend huer 8 Ørtuger och 13 m., som de paa Edzsuold Laugting bleffue tillfundenn at bøde, for et proffs breff de haffde wdgiffuitt och forseiglett, huilchet saa louglig iche bleff fundenn som det sig burde, och bleff vndersagt och wor disze effterneffnte."
  • 1629-30: "Annamit aff Ødenn Schyberigh (+flere andre nevnt...) for de iche wille besegle en Domb, som dee med schriffueren paa Schappels Tinngh, emellum Christoffer Agger och ehn deell Almu i Ringsagger Soegen, for Søffren Erichsens Reestads haffde affsagt, huer ½ mark Søelff, ehr Pennge 1½ dr.
    Affsohnit med Oudenn Schyberigh for hand moedvilligen Viisz imoedstoed och icke forschrøffnne domb ville beseigle, dermedt sinne andre meddombsmend att affspendigh giørre, for saadan sinn forseelsze och formastenhed som i druckenschab scheede, gaff Penge 6 dr."
  • 1632-33: "Affsoenet med Joenn Tande for slags maall med Oluff Skyberg gaff Penndinge 5 dr."

Ifølge O.K. Sveen på refererte webdebatt er Mallene Skyberg nevnt i perioden 1836-40. Jens Skyberg (se nedenfor) er nevnt fra 1641 og utover, mens Ouden (ovenfor) er nevnt fram til 1835. (Kilder ikke referert.)

Fogdenes sakefallsregnskap for Hedemarken 1636-1660: Også her er personer fra Skyberg nevnt i forbindelse med dommer ved to anledninger:

  • 1640-41: "Jenns Sckyeberrig soennet for Leyermaall begannget med Barbra paa Følckisagger, vdloffuet og gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort."
  • 1641-42: "Oelle och Jenns Schyeberig for bloeduide och schaade dj huer andre haffuer tilføjet med Kniff udj deris Ansigter, for saadanne deris begaaennde tildømbt en huer for sig at udgiffue 8 ørtuger och 13 mark sølff, ehr Penndinnge 13½ dr."

Hedemarkinger på grensevakt 1644: Dette er en mannskapsliste over folk utkalt til grensevakt i forbindelse med Hannibalsfeiden 1644-45. Her er Oluff Skyberrg blant de som er listet opp.

Skattemantall for Hedmark 1647: Her er det påført for Jens Schyberig, i likhet med fem andre gårdbrukere, "Welbr frue Elline Marsuintz gods, och ere vggedags tiennere til hoffuitgaarden Tierne ibm."

Manntallene 1664 -1666 for Hedemarken: For Ringsaker er det et manntall opptatt 26. oktober 1664 over Ringsaker Sogns menn. Her står følgende under Skyberg: "Skyberg: Oppsittere Arild 60 og Jens 50, tjener Arne 40, husmann Peder Laurss. 60."
I tillegg er det opptatt et manntall 15. mars 1666. Skyberg er listet opp under "fulde gaarder" med følgende innføring: "Skybierg schylder pund 4 huder, Oppsitter Jens 52, tjener Søren Christophers, soldat 22, Lartz Gundersøn 13."

15/12 1665 avholdes skifte etter Arild Oudenssen på Skyberg. Her opplyses det at denne var gift med Mette Christensdtr. Arvingene er Arilds søsken (1) Jon Oudenssen og (2) Ingeborg Oudensdtr på Mælum. g.m. Knut Pedersen. Boets brutto formue 100-1-0, netto 50-2-8.

I tiende-manntallene for Hedmark finner vi i 1686 registrert en Jens Schyberig. I manntallet 1705 er registrert en Engebret Skyberg. Disse tiende-mantallene gir ikke noen fullstendig liste over folk eller brukere, for i noen tilfeller er skatten ført på gårdsnavn, i andre tilfeller på personnavn.

I militære ruller 1696 - mannskap Nes, Ringsaker, Øyer finner vi "Legd 43: Esias og Anders Shyberig og Hendrich Nedre Fieldstad med soldat Ole Michelsø Pugresj?."

I ekstraskatt-manntallet for 1711 er Skyberg registrert som "Tierne Gods". Det er registrert to husstander, antakelig to ulike bruk: "Esias og hands qvinde og 2 børn, 3 huusfolk og 3 børn, 1 løs qvindfolk, 1 tieneste pige", og en husstand med "Anders og hands qvinde og 5 børn, 2 huusfolk med 1 barn og 2de hans qvindfolk."
Tierne (idag skrevet Tjerne) var en adelssete-gård, som ligger lengre sør i Ringsaker, på denne tida innehatt av general Brockenhuus.

11/5 1719 avholdes skifte etter Anders Reiersen på Skyberg. Han var gift med Marthe Nilsdtr. Arvingene var hans barn (1) Nils - 26, (2) Reilert - 14, (3) Anders - 10, (4) Inger - 29, (5) Mari - 22, (6) Kari - 20, (g) Pernille - 14 og (7) Marte - 6. Boets brutto formue 106-0-13, netto 27-2-13.

Panteregister 1713-23 :
"Schyberg i Ringsager sogn af skyld 2de skippund tunge og 1 huud med bogføres ??? saaldt ved auction frae Generalinde Brochenhuus Barrboe til Svend Hanssøn og Niels Andersøn etter skiødte Dateret 20de Januari 1721. <337 1/2>"
Tilsvarende pantebokinnføring: "Skiøte till Niels Andersen og Svend Hansen paa gaarden Schyberg skyldende 2 skpnd tunge 1 huud tillige bøxl over en huudd Næs Kirkes hvelsen? soeldes ved Auctionen er havet ved 29 Novemb. 1726 for Capitall i 30 ??? auctions salærium 12 rdll skule n?? papir til skiødt og skulder skrifung, ske kelt zseddrie Niels Andersen med hustru Mari Niels Daatter, og anden oppsidder Svend Hansen med hustru Inger Andersdaatter ri? tilfuld aflagt og betalt , etter skiødt under fremed af dato 20 Januari 1721, sken er ligelydende ved at paa gaarden Scra? skrud ? paa fal. 3 kj pende udført."

Panteregister: "Schyberg i Ringsager Sogn ?? 1 huud kaldet Æchern og Æchern jordet og 1 huud kaldet holdstad huder saaldt af Esaias Nielssøn til Niels Andersøn og Kund Hanssøn ved skiøte datteret 9de December 1721"<401>

"Schyberg i Ringsager sogn af skyld 2de skippund tunge og 2de huuder med bo? pantsatt af Niels Andersøn og Svend Hansøn til Christen Erichsøn af Christiania for 800 rdr med? obligation datteret 4de januarii 1722. - Indfriet og mortificeret 1735 aars protocol folie 315"

2/11 1723 avholdes skifte etter Mari Nilsdtr på Skyberg. Hun var gift med Nils Andersen. Arvingene er moren Anne Jensdtr g.m. Nils Larssen - avdød og hennes søsken Lars - 25, Jens -22 og Anne - 16. Boets brutto formue er 122-1-4, netto 21-0-2.

Panteregister 1732-38:

"Schyberg i Ringsager sogn derudi 2 huder ved L. Pandtsadt mot Obligation datt. 14de April 1734 af Niels Andersen og Svend Hansen ibid. med deres Løsøre til Ole Mogensen Granberg for 147 dl. - Den anmeldte oblig. er mortificeret efter skulden ..."

"Schyberg i Ringsager sogn derudi 1 sktt. tunge og 1 hud med bøgsel over 1/2 hud maarn, pandtsaft ved obligation Datt. 20de July 1735 af Svend Hansen ibid. til Ole Mogensen Qwarberg for 521dl."

"Schyberg i Ringsager sogn derudi 2 sktt 2 huder med L, pantsadt ved Obligation datt 4 de Janv 1722 af Niels Andersen og Svend Hansen ibid. til Christen Erichsen Bang for 200 Rd. Hvilche folgelig qvitteringen datt. 16de April 1735 er betalt <315>"

"Schyberg i Ringsager sogn derudi 1 sktt tunge og 1 hud med bøxel over 1/2 hud maere, pandtsadt ved Obligation Datt 20de July 1735, med hands løsøre, til Ole Mogensen Qvarberg for 521rd. - Indfriet og Mortificeret 1741 aars protocol folie 413."

15/12 1738 avholdes skifte etter Anders Andersen på Skyberg. Her opplyses det at arvingene var hans søsken (1) Nils, (2) Reilert, (3) Inger - gift, (4) Mari - gift, (5) Kari - gift, (g) Pernille - forlovet og (7) Marte, 25 år gl. Boets brutto formue 50-0-4, netto 17-3-0.

Panteregister 1738-44:

"Schyberg i Ringsager sogn. derudi haes parten 1 skippund tunge og 1 huud med bopel pant tillige bøxel over 1/2 hud ?? Næs Kirkes pandtsatt af Johan Rasmussøn til Madame Christine Sal. Ole Mullers af land for 500 rgdt ved Obligation Datteret 2den November 1741 <411 1/2> - Indfriet og mortificeret ved 1746 aars Protocoll folio 206 1/2"

Tilhørende pantebokinnføring: "Underbekræftede Johan Rasmusson boende paa gaarden Schyberg udi Ringsager giør hermed Witterligt, at Madame Christine Ancher sal Oluf Mullers, ytterlaregte paa min derover giørelse anmaadning haver til mig ved Sognepræsten hlr Christopher Ancher ladet udlaane til mig paa beme? gaardpart i Schyberg, ..."

"Schyberg i Ringsager sogn deruti halvparten af skyld ibm ovennevnt saaldt af Niels Andersøn til Johan Rasmussøn ved skiøde dattered 8de Julii 1741 <413 1/2>"

"Schyberg i Ringsager sogn skyldende 1 skippund tunge og 1 huud med bøxel samt tillige bøxel over enn halv huud Næss Kirkes. pandtsatt af Johan Rasmussøn, tilligemed alr han Løsøre til Hr Peter Othoe Bøiesøns og Kidres? Madame Dorthea Elisabet Langhorn for 200 rd ved Obligation datteret 30 Octobr 1743 <619 1/2> - Indfriet 1754 PanteProtocollen 221 1/2"

Panteregister 1744-51:

"Schyberg i Ringsager Sogn, derudi 1 skippung tunge og 1 hud med bøxel, pandtsadt av Johan Rasmussen til Hr Cammer Raad Hans Sverdrup for 500 rd ved Obligation datt. 27de Octobr 1744 <14>, Cautionister Anders Børresøn Luunas og Ougden Syversøn Leene. - Indfriet og mortificeret 1746"

"Schyberg i Ringsager Sogn ?? halverdel af Skyld 1 skippund tunge og 1 huud med bøxel samt tillige bøxel rett over 1/2 huud Næs kirke tilhørende. Pandtsadt paa 1te prioritet af Johan Rasmussøn med andre hans midler til hr Peter Othoe Bøyesens Kiørets Madame Dorethea Elisabeth Langhorn f. Sviertum forhun for aparte udlaant 200 rdr , ergiver 2den prioritets Rett haves i gaarden, bm Løsøret: s for 400 rdr ved obligation datt.7de July 1746 <208 1/2> - Indfriet 1754..."

"Schyberg i Ringsager sogn des?en halvederd 1 skd og 1huud med bøxel ? aparte bøxel over 1/2 huud Næs Kirkes solt af Svend Hansen til Troen Hansen Baaber for 610 rd ved Skiode Datt 19 Martii 1749 <440>"

Panteregister 1751-55:

"Schyberg i Ringsager sogn Odels Rætt. Solgt af hr General Adjudant Brochenhuus til Johan Rasmussen ved skilte af 29de Marti 1751" <8>

"Schyeberg ibdm den anden halvpart, Odels Rætt, Solgt af Do til Tron Hansen ved skiøte af samme dato." <8>

"Schyeberg i Ringsager Sogn sku halvedel af skyld 1 skb og 1 huud med B. pant aparte Bøxle om 1/2 huud, solgt af Johan Rasmussen til Marcus Erichsen ved skiøte af 23de Marti 1753 <106>"

"Schyeberg udi Ringsager Sogn deraf =6 hud Næs Kirkes gads u? bøxel, solgt til Opsidderen Marcus Erichsen for =6rdr etter Søren Schwabes auctions skiøte af 18 martii 1754 <218>"

"Schyberg i Ringsager Sogn, deraf haver Marcus Ericsen pandtsadt den halve del som skylder 1 skd 1 1/2 hud, til Mr Lars Nielsen Steen for 800 rdr efter Obl af 29de oct 1754."

"Schyberg i Ringsager Sogn, Marcus Erichsens Contract med hans sviger-moder (fader?) Rasmus Johansen, angaaende en nedre saue gaard liggende huusmands Plads Jørgen Stunns Liteg, og Lrsader, med Madre dat. 29 oct 1754 <220 1/2>".

"Schyberg ibid af skyld 1 skd tge overdraget af Marcus Erichsøn til Peder Jensøn Staff, imod at hand erholder gaarden Staff ved mageskifte. Brev af 31te martii 1758 <406 1/2>
Stav ? af skyld 2 huuder overdraget av Peder Jenssøn til Marcus Erichsøn ved mageskifftebrev af or?de dato <407>"

Fra 1734 foreligger det kirkebøker for Ringsaker. Jeg vil etterhvert ta en titt på de eldste kirkebøkene for å se om de gir mer informasjon om folk på Schyberg.


Ta gjerne kontakt for spørsmål, kommentarer eller rettelser til dette: epost.